Պաշտոնական էլ. փոստ

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Տպել

Մարզպետի աշխատակազմ

Կառուցվածք

Աննա Ոսկանյան

Աննա Ոսկանյան

Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ

էլ. փոստ

28-78-22, (0285) 5-20-10 (+374 285) 4 42 83

Կենսագրություն

Ծնվել է 1982 թ. հունվարի 29-ին Կապան քաղաքում
1999թ.ավարտել է Կապանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը.
Կրթությունը
1999թ. ընդունվել և 2004թ. ավարտել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետը՝ դեղագետի որակավորմամբ:
2004-2005թթ. մասնագիտացել է ինտերնատուրայում << Սոնա>> ՍՊԸ-ում՝ դեղագիտություն մասնագիտությամբ:
Աշխատանքային գործունեությունը
03.2004-12.2004թթ. Երևանի Մ.Մանուկյանի անվան<< Լուսածին>> ակնավիրաբուժական կլինիկայում, դեղագետ
2005-2006թթ. Կապանի պետական բժշկական քոլեջ <<Դեղագործություն>> առարկայի դասատու
2006-2012թթ. <<Կապանի բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ, դեղագետ
2012-2014թթ. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ
04.2014թ-ից ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի ընտանիքի,կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ
Ունի քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
Ամուսնացած է,ունի երկու դուստր:

   

Գործառույթներ / իրավասություններ

 

´³ÅÝÇ å»ïÁª
         1) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇ, ϳݳÝó ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Ù³ñ½»ñáõÙ.
         2) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ, ϳݳÝó ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
         3) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ϳݳÝó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ѳí³ë³ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ Ù³ñ½áõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ.
        4) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ϳݳÝó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ѳí³ë³ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙݳѳñó»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ѳßí»ïíáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
         5) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ñ½áõ٠ϳݳÝó ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éùáõí³×³éùÇ (Ãñ³ýÇÏÇÝ·) ÑÇÙݳѳñó»ñÇ áõëáõÙݳëÇñáõÙÁ, ½áÑ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ.
         6) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ñ½áõ٠ѳÛïݳµ»ñí³Í ϳݳÝó ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éùáõí³×³éùÇ (Ãñ³ýÇÏÇÝ·) ½áÑ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁª ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ áëïÇϳÝáõÃÛ³ÝÁ.
         7) ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ñ½áõ٠ѳÛïݳµ»ñí³Í ϳݳÝó ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éùáõí³×³éùÇ (Ãñ³ýÇÏÇÝ·) ½áÑ»ñÇ áõÕÕáñ¹áõÙÁ ѳٳå³ï³ëË³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ϳéáõÛóÝ»ñ.
         8) áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï` ³å³ÑáíáõÙ ¿ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ íñ³ µ³ó³ë³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ѳϳëáóÇ³É³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ ¹ñë¨áñáÕ ÍÝáÕÝ»ñÇ (ϳ٠Ýñ³Ýó ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ) Ñ»ï ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.
         9) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñÇÝ Çñ³íÇ׳ÏáõÙ ·ïÝíáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ (Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ) Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ëáódzÉ-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý, »ñ»Ë³ÛÇ ëáódzÉ-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.
         10) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñÇÝ Çñ³íÇ׳Ïáõ٠ѳÛïÝí³Í »ñ»Ë³ÛÇ ³Ýѳï³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ, ¹ñ³Ýáí ݳ˳ï»ëí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ËÙµ³ÛÇÝ (µ³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý) ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÇÝ.
         11) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ ¹Åí³ñÇÝ Çñ³íÇ׳Ïáõ٠ѳÛïÝí³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ §Ø³ÝáõϦ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »Ýóѳٳϳñ·Ç í³ñÙ³Ý ¨ ѳßí³éÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
         12) ³å³ÑáíáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ߳ѻñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éݳñÏáõÙÁ, å³ßïáÝ³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó ¨ ³ÛÉ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇó ëï³óí³Í, »ñ»Ë³ÛÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éݳÉáõ Ýñ³ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ߳ѻñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñáõÙ.
         13) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³éϳ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ` ÍÝáÕ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÷á˳¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñáõÙ` ѳßíÇ ³éÝ»Éáí »ñ»Ë³ÛÇ ß³Ñ»ñÁ.
         14) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ËݳٳϳÉáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÇ ³ÛÝ ÝÇëï»ñÇÝ, áñï»Õ ùÝݳñÏíáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï ϳåí³Í ѳïáõÏ ¹»åù»ñÁ.
         15) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³Ï³Ý ³ÛÝ ÝÇëï»ñÇÝ, áñï»Õ ùÝݳñÏíáõÙ »Ý »ñ»Ë³ÛÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ߳ѻñÁ.
         16) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý óáõó³µ»ñáõÙÁ ËݳٳϳÉáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇÝ, »ñ»Ë³ÛÇ ÏÛ³ÝùÁ ϳ٠³éáÕçáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·áÕ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ëå³éݳÉÇùÇ ¹»åù»ñáõÙ »ñ»Ë³ÛÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÇó (Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇó) ϳ٠³ÛÝ ³ÝÓ³ÝóÇó, áñáÝó ËݳÙùÇÝ ¿ ѳÝÓÝí³Í »ñ»Ë³Ý, í»ñóÝ»Éáõ ¨ »ñ»Ë³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ï»Õ³íáñáõÙÝ ³Ýѳå³Õ ³å³Ñáí»Éáõ ѳñóáõÙ.
         17) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ѳÝñ³ÏñÃáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë Ùݳó³Í, ³Û¹ ÃíáõÙ` ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏñÃ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` Ýñ³Ýó Ý»ñ·ñ³í»Éáí ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ïáõÏ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.
         18) ³å³ÑáíáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÇ íϳ۳·ñáõÙÁª տարածքային Ñá·»µ³Ý³Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³.
         19) Ñ»ï¨áõÙ ¨ ³å³ÑáíáõÙ է íϳ۳·ñí³Í ÏñÃáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ` áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Áݹ·ñÏí»Éáõ ·áñÍÁÝóóÇÝ.
         20) áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ ³å³ÑáíáõÙ ¿  Ùáõñ³óÇÏ, ó÷³é³ßñçÇÏ, Çñ³í³Ë³Ëï, ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ³Í ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ ùÝݳñÏÙ³Ý, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕáñ¹Ù³Ý, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ áõ ߳ѻñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ.
      21) ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³é³Ýó ÍÝáÕ³Ï³Ý ËݳÙùÇ Ùݳó³Í »ñ»Ë³ÛÇ Ï»Ýë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¨ ëáódzÉ-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ³é³Ýó ÍÝáÕ³Ï³Ý ËݳÙùÇ Ùݳó³Í »ñ»Ë³ÛÇ Ù³ëÇÝ ËݳٳϳÉáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÇ ¨ ³é³Ýó ÍÝáÕ³Ï³Ý ËݳÙùÇ Ùݳó³Í »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï³·³ ËݳÙùÁ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ³Í ݳËÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÉñÇí áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙÁ ¨ ëï³óí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÇ áõ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙÁ` »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï³·³ ËݳÙùÁ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ.
      22) ³å³ÑáíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ËݳٳϳÉáõÃÛ³Ý ¨ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝÇݪ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ïÇåÇ ¨ ѳïáõÏ (Ù³ëݳ·Çï³óí³Í) ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ ËݳÙùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý áÕç ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ, »ñ»Ë³ÛÇÝ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ï»Õ³íáñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá.
      23) ³å³ÑáíáõÙ ¿ áñ¹»·ñ»É ó³ÝϳóáÕ ³ÝÓÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ϳ٠µ³ó³ë³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁª áñ¹»·ñ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ áñ¹»·ñ»É ó³ÝϳóáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óáõó ëï³óí³Í µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í` áñ¹»·ñ»É ó³ÝϳóáÕ ³ÝÓ Ñ³ßí³é»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É Ý³ËÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³.
      24) ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ëݳٳï³ñ ÍÝáÕ ¹³éݳÉáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ³Í ³ÝÓÇó г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕûñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ·áñͳϳÉáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñí³Í` Ëݳٳï³ñ ÍÝáÕ Ñ³ßí³é»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ųÙÏ»ïáõÙ Ëݳٳï³ñ ÍÝáÕ ¹³éݳÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ïñíáÕ ¹ñ³Ï³Ý ϳ٠µ³ó³ë³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ.
      25) ³å³ÑáíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ µÝ³ÏíáÕ (ËݳÙíáÕ) »ñ»Ë&am

← Վերադառնալ ցուցակին

Բաժանորդագրում նորություններին

Տեխնիկական դիտողություններն կարող եք ուղարկել կայքի վեբ-մաստերի էլեկտրոնային փոստին: Կայքը պատրաստված է Helix ընկերության կողմից:
Վերջին թարմացումը՝ 2023-05-31 16:55:03